ENG
ENG

Ons Privacy Beleid

Parc Broekhuizen hecht veel waarde aan uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en het verbeteren ervan. Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden, anders dan hieronder genoemd.

Het privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daaraan gerelateerde dienstverlening van Parc Broekhuizen.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Het privacy beleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij onderstaand aan u uit, op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen, welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met Anita Bos, contactpersoon privacy zaken. U vindt haar contactgegevens aan het einde van het privacy beleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder leest u op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, hoe wij ze beveiligen en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Parc Broekhuizen verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens;
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens

Automatisch verzamelde gegevens;
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens van uw surfgedrag op verschillende websites
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan, betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@parcbroekhuizen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Parc Broekhuizen neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijk tussenkomen.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing anders dan in dit privacy beleid genoemd. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve- of wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van een overeenkomst, eed of wettelijke verplichting.

Parc Broekhuizen verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw of onze betalingen
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Het leveren van goederen en diensten bij u
– Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
– Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Parc Broekhuizen bewaart uw gegevens zolang wij een zakelijke relatie onderhouden. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke wettelijke verplichtingen dienen wij o.a. facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Parc Broekhuizen bewaart uw persoonsgegevens echter niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens
Parc Broekhuizen verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Parc Broekhuizen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

MailChimp 
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link waarmee u zich kunt uitschrijven. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

iDEAL
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van iDEAL via ING. iDEAL via ING verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. iDEAL via ING heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. iDEAL via ING behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. iDEAL via ING deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van iDEAL via ING’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. iDEAL via ING bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Reserveringen
Het reserveren van een tafel in Restaurant Voltaire verloopt via Resengo. Met Resengo hebben we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

​Reviews 
Wij verzamelen reviews via diverse platformen. Als u een review achterlaat dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Onze review partners delen deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling of restaurant- of hotel bezoek kunnen koppelen en uw feedback kunnen gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.

In voorkomende gevallen kan Parc Broekhuizen op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Cookies en vergelijkbare technieken
Parc Broekhuizen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Cookies 
Door onze site te bezoeken gaat u automatisch akkoord met ons gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wij bij een bezoek aan onze website naar uw computer sturen. Dat doen wij om u steeds relevantere informatie te kunnen aanbieden. Deze cookies zorgen er onder meer voor dat u op onze website niet steeds dezelfde informatie te zien krijgt of moet invoeren. Vrijwel alle browsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. De meeste websites – waaronder de onze – werken echter niet goed als u het gebruik van cookies uitschakelt.

Google
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties en overige Google- diensten en producten

Liever geen cookies?
Via uw browser kunt u cookies verwijderen en uitschakelen. Dit kunt u alleen zelf doen, omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Overigens kan het uitschakelen van cookies er wel voor zorgen dat onze website niet meer optimaal werkt.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Recht op inzage
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op correctie of verwijdering
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de link die wij meesturen met onze e-mail nieuwsberichten. U kunt bij ons ook een verzoek indienen via onze privacy contactpersoon (zie onderaan dit document).

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid en / of recht op bezwaar
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar onze privacy contactpersoon.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Parc Broekhuizen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, op uw verzoek reageren.

Parc Broekhuizen wilt u er tevens op wijzen dat u te allen tijde de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens
Parc Broekhuizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@parcbroekhuizen.nl.

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
PARC BROEKHUIZEN
Broekhuizerlaan 2 | 3956 NS | Leersum | Nederland
T: +31(0)343 745 858
E: info@parcbroekhuizen.nl
Contactpersoon voor privacy zaken: Anita Bos, General Manager

 

 

 

Deze website gebruikt cookies om te zorgen dat u de beste gebruikerservaring heeft.
T.+31 343-745858 Boek nu